How to make money online for Free? English Version
ທ່ານກໍເຄີຍສົງໃສວ່າ ການຫາເງິນທາງເນັດນັ້ນມັນໄດ້ຈິງແທ້ ຫຼືບໍ່?ທ່ານສາມາດພິສູດໄດ້ໂດບ ໂຕຊອງທ່ານເອງ ຫຼື ອາດຟັງບັນດາຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນການຫາເງິນທາງເນັດມາແລ້ວ ວ່າເຂົາ ມີຄວາມເຫັນແນວໃດ? ໂດບການກົດບ່ອນນີ້.

ຂັນຕອນໃນການຫາເງິນແມ່ນ:

1. ສະມັກເປັນສະມາຊິກ ຟຣີ ໂດຍກົດບ່ອນນີ້ ຈາກນັ້ນແລ້ວກົດ Register (ຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈ)

2. ໃຫ້ຂຽນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຕາມແບບຟອມ ສຸດທ້າຍແລ້ວກົດ Register

3. ໃຫ້ log in ແລ້ວຄີກຫາເງິນໄດ້ເລີຍ

 ຄຳແນະນຳ:

  • AlertPay E-mail Address For Payments ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ທີ່ຢູ່ອີແມວຂອງທ່ານຈິງ
  • ບໍ່ຄວນລື້ມ ສະມັກບັນຊີ AlertPay ເພາະເປັນບ່ອນຮັບເງິນຈາກການຫາ ໂດຍກົດບ່ອນນີ້
  • ຖ້າບໍ່ຮູ້ວິທີຫາຄີກຫາເງິນຫຼັງຈາກ log in ແລ້ວໃຫ້ເບິ່ງ Videos
  • ແນະນຳ ເວບໄຊທີ່ຈ່າຍເງິນດີ 1. Adbux.org 2. 07bux.net
  • ບໍ່ຄວນເສຍເວລາງານ ແລະໃໍຊ້ເວລາວ່າງໃນການຫາເງິນເທົ່ານັ້ນ
  • ຖ້າຫາກລົງທະບຽນເປັນສຳມະຊີກໂດຍມີຂ້ອຍເປັນຜຸ້ແນະນຳ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຄ່າໂທລະຫວ່າງປະເທດ ຟຣີ 60 ນາທີ ໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍຕິດຕໍ່ຫາ ronamaly@yahoo.com