วีดีโอแนะนำ และประวัติ มจร ปี 2558


https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/Journal.png
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/in_kRoophra.gif 
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/Vipassana.png
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/ic_limcu.jpg 
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/mcuojs.png 
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/nic_anigif.gif 
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/nic_thesis.gif 
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/nic_research.gif 
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/stu.gif

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปี ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และการจัดเก็บเอกสารให้สอดรับกับ SAR หลักสูตร เครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7.jpg?attredirects=0

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด