วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตั้งวันนี้


https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/Journal.png
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/in_kRoophra.gif 
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/Vipassana.png
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/ic_limcu.jpg 
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/mcuojs.png 
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/nic_anigif.gif 
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/nic_thesis.gif 
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/nic_research.gif 
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/stu.gif

https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปถวายแด่พระภิกษุสามเณรจังหวัดร้อยเอ็ด

วิดีโอ YouTube


การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และการจัดเก็บเอกสารให้สอดรับกับ SAR หลักสูตร เครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7.jpg?attredirects=0

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด