Dictionary

(1) Useful Dictionaries (non-Rohingya)
       2.  UrduWord.com
       3.  HamariWeb-Eng<>Urdu
       5.  Urdu 123

(2) English Online Dictionaries
       8. http://www.grammarly.com/           (Grammar checker free)
 

(3) Rohingya Dictionaries Online    
(4) Rohingya Dictionaries in Books below. 
Burmese Dictionaries


Ċ
Eng Mohammed Siddique Basu,
Sep 9, 2013, 7:01 AM
ċ
Rohingya Elanex Dictionary v6.0.bgl
(128k)
Eng Mohammed Siddique Basu,
Jul 30, 2014, 1:43 PM
ĉ
Eng Mohammed Siddique Basu,
Sep 9, 2013, 10:18 AM
Ċ
Eng Mohammed Siddique Basu,
Sep 9, 2013, 10:18 AM
ċ
Rohingya_Dictionary.zip
(126k)
Eng Mohammed Siddique Basu,
Sep 9, 2013, 10:31 AM
Comments