Tomy Rocznika‎ > ‎

Tom 3 - 2012 r.

TOM 3 - 2012 r.


(w przypadku braku możliwości zakupu online prosimy o kontakt z Wydawnictwem)

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRAW CZŁOWIEKA

Jakub Czepek - Naruszenie obowiązków proceduralnych w sferze prawa do życia na podstawie spraw przeciwko Polsce
Oksana Cabaj, Olga Łachacz - Strasburski standard prawa człowieka do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Implikacje w sferze prawa polskiego
Tadeusz Jasudowicz - Prawo do poszanowania prywatności osób pozbawionych wolności w Polsce w świetle orzecznictwa strasburskiego
Jakub Bartoszewicz - Wolność myśli, sumienia i wyznania w Polsce w świetle orzecznictwa strasburskiego
Rafał Mizerski - Wolność ekspresji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce
Tadeusz Jasudowicz - Test celowości w funkcjonowaniu mechanizmu limitacji korzystania z praw człowieka w systemie EKPC
Mariusz Lewandowski - Standard adekwatnego i skutecznego śledztwa w rozumieniu orzecznictwa strasburskiego
Marcin Naruszewicz, Piotr Muraszko - Pojęcie i status embrionu ludzkiego w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  - Oliver Brulstle przeciwko Greenpeace eV


MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE KONFLIKTÓW ZBROJNYCH

Martyna Bucholc - Użycie bezzałogowych aparatów latających w sytuacji konfliktu zbrojnego. Wybrane aspekty z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego

MISCELLANEA

Radosław Nojman - Od Pawła Włodkowica do Jana Pawła II. Refleksje na temat wkładu polskiego w rozwój idei i ochrony praw człowieka
Maria Rosaria Piccini - La tutela della libertd religiosa nel sistema carcerario italiano alla prova del multiculturalismo
Martyna Seroka - Odrzucenie ustawy o Rzeczniku Praw Rodziny - słuszna decyzja czy błąd ustawodawcy?
Damian Wąsik - Prawa mniejszości w kontekście systemu sprawiedliwości plemiennej - uwagi na tle prawnokarnym
Marcin Menkes - Tortury a środki dowodowe w procesie karnym. Sprawa Gafgen v. Niemcy

RECENZJE I OMÓWIENIA

Krzysztof Dąbkiewicz - Tyrnczasowe aresztowanie, Warszawa 2012, (Janusz Struczyński)