Tomy Rocznika‎ > ‎

Tom 2 - 2011 r.

TOM 2 - 2011 r.

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRAW CZŁOWIEKA

Jakub Bartoszewicz - Zakaz zasłaniania twarzy a prawo do uzewnętrzniania wyznania
Tadeusz Jasudowicz - Prawo do wolnych wyborów w byłych europejskich państwach socjalistycznych w świetle orzecznictwa strasburskiego
Małgorzata Judycka - Ideały wychowawcze w Polsce po II wojnie światowej - ewolucja czy rewolucja?
Przemysław Komorowski - niepodległe Kosowo, prawo międzynarodowe i prawa człowieka - próba odnalezienia wspólnego mianownika
Mariusz Lewandowski - Realizacja art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Europie Środkowo-Wschodniej. Przegląd orzecznictwa strasburskiego
Joanna Markiewicz-Stanny - Sytuacja prawna cudzoziemców a respektowanie praw człowieka. Wybrane problemy
Maria Myszka - Prawne aspekty zatrudnienia cudzoziemców spoza UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec
Anna Napiórkowska - Lustracja "po polsku"
Sebastian Ożóg - Monitoring pracownika w sieci komputerowej
Katarzyna Piecha - Ochrona dóbr osobistych w związku z publikacją artykułu prasowego - w poszukiwaniu prawa właściwego dla aspektów transgranicznych
Marcin Rutecki - Tajemnica państwowa na tle przemian ustrojowych w Polsce

MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE KONFLIKTÓW ZBROJNYCH

Małgorzata Andrzejczak-Świątek - Koncepcja "uprzywilejowania kombatanta" w stosunku do dziecka biorącego bezpośredni udział w działaniach wojennych
Marcin Marcinko - Kwestia stosowania prawa okupacji wojennej w operacjach ONZ
Natalia Zawadzka - Czystki etniczne - analiza prawnomiędzynarodowa

MISCELLANEA

Radosław Fordoński - Applicability of International Human Rights Law in Situation of armed conflict: The Gaza Strip Naval Blockade Case
Izabela Grzybowska - Prawo do dziedziczenia w państwach socjalistycznych - część I (ujęcie historyczno-prawne)
Monika Maśnicka - Wpływ ideologii ZSRR na kształt instytucji obrony koniecznej w Polsce i w Niemczech