Робота з формулами

Тема Побудова формул в Ехсе1. Функції в Ехсе1

лан

1. Обчислення формули і функції

2. Автоматичне заповнення даних

3. Майстер функцій

1. Обчислення формули і функції

Формулою називається введена в комірка послідовність символів, що починається із

знаку рівності «=». У цю послідовність символів можуть входити: константи, адреси

осередків, функції, оператори.

Результат обчислень відображається в комірці, а сама формула – в рядку формул.

Функції використовуються для виконання стандартних обчислень. Excel має більше

400 вбудованих функцій, об'єднаних в 9 груп: фінансові, дата і час, математичні, статистичні,

посилання і масиви, робіт м базою даних, текстові, логічні, перевірка властивостей і значень.

Окрім вбудованих функцій можна використовувати в обчисленнях призначені для

користувача функції, які створюються за допомогою засобів Excel.

Правила роботи з формулами і функціями

Можна виділити наступні правила роботи з формулами і функціями:

1. Формули починаються із знаку «=»

2. Формули можуть включати звернення до однієї або до декількох функцій.

3. Після імені кожної функції в дужках задаються аргументи. Якщо функція не

використовує аргументи, то за її ім'ям слідують порожні дужки без пропуску між ними.

4. Аргументи перераховуються через крапку з комою.

5. Як елемент формули і аргументу функції може виступати адреса комірки. В

цьому випадку в обчисленні бере участь вміст комірки, адреса якого задана у формулі.

6. У формулах недопустимі пропуски.

7. Функція не може мати більше 30 аргументів.

8. У формулі можна використовувати знаки арифметичних операцій: +, - /, *, ^

(зведення в ступінь), % ( узяття відсотка) (застосування 2).

9. Не можна вводити числа у форматах дати і часу дня безпосередньо у формули.

У формули вони можуть бути введені у вигляді тексту, поміщеного в подвійні лапки. При

обчисленні формули

Excel перетворить їх у відповідні числа.

10. Довжина формули не повинна перевищувати 1024 елементів.

Обчислення частини формули__

При пошуку помилок у відповідній формулі зручно подивитися результати

обчислення якоїсь частини формули. Для цього необхідно:

- встановити курсор в клітку, що містить формулу;

- у рядку формул виділити частину формули, яку потрібно обчислити;

- натиснути клавішу F9 – обчислення формули (при натисненні Enter – результат

обчислень вставиться у формулу, а при натисненні Esc – здійсниться

повернення формули в початковий стан).

Спеціальне копіювання

При копіюванні не всього вмісту клітки, а тільки якійсь складовій (формату,

значення) застосовується спеціальне копіювання, яке можна виконати:

1. за допомогою меню:

- вибрати копійовану клітку або блок кліток;

- вибрати в меню Правка / Копіювати;

- перейти в нове місце;

- вибрати в меню Правка /Специальная вставка.

2. за допомогою контекстного меню:

- вибрати копійовану клітку або блок кліток;

- викликати контекстне меню;

- вибрати Копіювати;

- перейти в нове місце;

- вибрати Спеціальна вставка.

У діалоговому вікні, що з'явилося, залежно від прапора в стовпці Вставити

копіюється: все, формули, значення, формати, примітки, без рамки.

Можна провести копіювання з тим, що знаходиться в клітці, куди копіюємо. Залежно

від прапора в колонці операції можна:

- просто копіювати;

- скласти вміст клітки з копійованим значенням;

- відняти із значення в клітці копійоване значення;

- помножити значення в клітці на копійоване значення;

- розділити значення в комірці на копійоване значення.

Якщо встановлені відповідні прапори, то при копіюванні можна:

- пропустити порожні комірки(не копіювати штрихування, бордюр, формат,

шрифт комірки, якщо в них відсутні значення);

- транспортувати;

- вставити посилання (при встановленні зв'язку з копійованим осередком, будь-

яка зміна початкового комірки приводить до зміни

результуючого комірки).

Переміщення і копіювання вмісту клітки.

Копіювання вмісту клітки (або блоку кліток) включає наступні кроки:

- вибрати копійовану клітку або блок кліток;

- вибрати меню Правка / Копіювати або викликати контекстне меню і вибрати

Копіювати, або натиснути Ctrl+C;

- перейти в нове місце;

- вибрати меню Правка / Вставка або викликати контекстне меню і вибрати

Вставка, або натиснути Ctrl +V.

При копіюванні формула перенастроюється на нові адреси. Щоб при копіюванні

формули адреса деякого комірки була абсолютною ( не перенастроювався на нові адреси)

треба після вказівки цієї адреси під час формування формули натиснути F4 або записати

адресу у вигляді, наприклад $$$4.

При переміщенні формули в нове місце таблиці посилання у формулі не змінюються.

2. Автоматичне заповнення даних
Для автоматичного заповнення ряду чисел, дат, перераховуваних назв необхідно:
- ввести в клітку перше значення;

- зробити цю клітку активною;

- встановити покажчик миші в правий нижній кут клітки (курсор при цьому

прийме вигляд +);

- перетягнути убік або вниз ( крок рівний 1).

Якщо необхідно задати крок, відмінний від 1, то слід виконати:

- задати два значення в двох сусідніх клітках;

- ці клітки виділити;

- встановити курсор в правий нижній кут виділених кліток так, щоб він прийняв

вигляд +;

- перетягнути курсор убік або вниз.

Якщо при автозаповненні клітка не розпізнана як перераховувана, то відбувається

копіювання.

Створення своєї послідовності для заповнення

Для створення своєї послідовності користувач повинен в меню вибрати:

Сервіс / Параметри / Списки / Елементи списку

У опції Списки вибрати опцію Новий список. У опції Елементи списку внести вільну

послідовність, потім клацнути по клавіші Додати (введена послідовність при цьому

запам'ятовується).

Якщо потрібна послідовність вже існує в робочому листі, то її досить виділити і

передати в це вікно, клацнувши на кнопці Імпорт.

3. Майстер функцій

Функції покликані полегшити роботу при створенні і взаємодії з електронними

таблицями. Найпростішим прикладом виконання розрахунків є операція додавання.

Скористаємося такою операцією для демонстрації переваг функцій. Не використовуючи

систему функцій потрібно буде вводити у формулу адресу кожного осередку(комірки)

окремо, додаючи до них знак плюс або мінус. В результаті формула буде виглядати таким

чином: =B1+B2+B3+C4+C5+D2

Помітно, що на написання такої формули пішло багато часу, тому здається що простіше

цю формулу було б легшим порахувати уручну. Щоб швидко і легко підрахувати суму в

Excel, необхідно всього лише задіювати функцію суми, натиснувши кнопку із зображенням

знака суми або з Майстра функцій, можна і уручну удрукувати ім'я функції після знака

рівності. Після імені функцій треба відкрити дужку, введіть адреси областей і закрийте

дужку. В результаті формула буде виглядати таким чином: =СУММ(B1:B3;C4:C5;D2)

Якщо порівняти запис формул, то видно, що двокрапкою тут позначається блок осередків.

Комі розділяються аргументи функцій. Використовування блоків осередків, або областей, в

якості аргументів для функцій доцільне, оскільки воно, в перших, нагляднее, а в других,

при такому записі програмі простіше ураховувати зміни на робочому листі. Наприклад

потрібно підрахувати суму чисел в осередках з А1 по А4. Це можна записати так:

=СУММ(А1;А2;А3;А4)

При введенні формули звернення до вбудованої функції можна виконати уручну або

викликати Майстер функцій. Цю ж операцію можна виконати через меню Excel: вибрати в

меню Вставка / Функція. Або на панелі інструментів або на панелі формул вибираємо

інструмент fx. У лівому вікні вибрати категорію функції, в правом – саму функцію.

Вибравши кнопку крок > виконати покрокову підстановку аргументів. Значення аргументу

можна записати уручну, а можна виділити на листі діапазон кліток. Результат обчислень

отримаємо, клацнувши на кнопці Закінчити.__


Comments