Bases Minisumo


Secció 1. El concurs

Regles de competició de minisumo basades en  Fuji Soft ABC, Inc per a tots els tornejos de Japó de sumo.


Article 1

Generals 

11.1. Un combat implica a dos contendents; s’entén per contendent la persona que operarà el mini robot. 

11.2. Només un contendent per mini robot pot ser registrat, però pot ser assistit pel seu mecànic o els participants del seu equip. 

11.3. Els contendents seran els encarregats d’engegar el mini robot, fabricat per ells, en l’ anell del summe (“Dohyo”) i d’acord a les regles del joc. 

11.4. La competència continua fins que un punt és obtingut (“Yuko”) per algun dels concursants. 

11.5. La decisió sobre quan s’ anota un punt serà presa per l’àrbitre.

Article 2

 


Definició de l’ interior de Dohyo 

L’ interior de Dohyo es defineix com l’ àrea de color negre envoltada per una línia blanca.

Article 3

Dohyo 

13.1. El Dohyo és un cilindre de fusta MDF o conglomerat amb una altura mínima de 2.5 cm. i un diàmetre de 77cm (incloent frontera). La tapa del cilindre serà pintat de negre mat amb un acabat llis. 

13.2. Les línies d’ arrencada (“Sikiri-Sen”) s’ indiquen com dues línies marrons amb una amplària de 1 centímetre i d’ una longitud de 10 centímetres. Cada línia està situada 5 centímetres del centre del Dohyo. 

13.3. La frontera s’ indica com cercle blanc amb una amplària de 2.5 centímetres. “La frontera” es defineix com part del Dohyo. 

13.4. Durant els jocs l’ àrbitre decideix si el Dohyo pugues continuar sent utilitzat si ha de ser canviat quan una rascada de menys de 2.5 centímetres en longitud apareixen en la superfície de Dohyo. 

Article 4

Exterior de Dohyo 

14.1. L’ àrea exterior d’ un Dohyo s’ estén almenys 50 cm. de la frontera. 

14.2. El color de l’ exterior pot ser qualsevol color excepte blanc. 

14.3. No hi ha restriccions en el tipus de material que es pot utilitzar o la forma de l’ exterior mentre no violin el les regles. 

Article 5


Especificacions 

15.1. El mini robot ha de cabre en una caixa amb llarg i ample de 10 cm. No hi ha restriccions en altura. 

15.2. El pes (amb accessoris inclosos) no ha d’ excedir 500g. 

15.3. No hi ha restriccions en el tipus de mètode de control usat amb el mini robot; excepte qualsevol tipus de ràdio control. 

15.4. Un mini robot deu ser dissenyat per a entrar en acció 5 segons després que el concursant pressioni un botó d’ inici. 

15.5. No hi ha restriccions el tipus de memòria, microcontrolador o microprocessador usat. 

 

Article 6


Restriccions en disseny del mini robot 

16.1. El mini robot no ha d’ incloure: 

a) un dispositiu que obstrueixi l’ operació de l’ opositor, tal com un martell o una llum estroboscòpica. 

b) cap peça que pogués danyar o desfigurar el Dohyo. 

c) un dispositiu que dispari líquid, pols o gas. 

d) un dispositiu que llanci foc. 

i) un dispositiu que llanci o dispari objectes a altres mini robot. 

f) qualsevol part que fixi la mini robot a la superfície de Dohyo i eviti que es mogui (tal com succionadors, cola etc.). 

g) cap dispositiu que augmenti el pes evident del mini robot (tal com bombes de buits, ventiladors, o sistemes magnètics per a empènyer o llençar a un mini robot sota la superfície del Dohyo). 

Article 7


Principis del joc 

17.1. Un joc consisteix de tres combats cadascun de tres minuts. 

17.2. El primer concursant a guanyar dos punts de Yuko és el guanyador del joc. 

17.3. El concursant que guanya un punt Yuko al final de joc és declarat guanyador. 

17.4. Quan cap dels dos concursants rep cap punt Yuko, el jutge tria al guanyador. Si el jutge decideix que cap del contrincant va tenir una marcada superioritat davant l’ altre podrà implementar un nou combat per a declarar al guanyador del punt Yuko. 


Article 8


Principi del joc 

18.1. Els contendents entren en l’ àrea de Dohyo, després de seguir les instruccions del jutge principal, per a col·locar al mini robot en les línies d’ arrencada (“Sikiri-Sen”). 

18.2. Amb mini robots autònoms el contendent oprimeix el botó d’ inici quan el jutge l’ hi indica i surt de l’ àrea de Dohyo. 

18.3. El combat comença quan el mini robot entra en acció (després de 5 s després d’ haver oprimit el botó). 


Article 8


Final del joc 

El combat acaba quan el jutge declara a un guanyador. 


Article 10


Cancel·lació d’ un joc i repetició de combats 

20.1. Quan els mini robots es troben travats un amb un altre de tal forma que no pot existir més baralla entre ells, o roten en forma circular per un temps perllongat. 

20.2. Ambdós mini robots toquen l’ exterior del Dohyo al mateix temps. 

20.3. Qualsevol altra condició o condicions en les quals els jutges declarin que no és possible tenir un guanyador. 

20.4. En el cas d’ una repetició de combat, els mini robots deuen ser posats immediatament a competir. Si algun mini robot presenta una descompostura que li impedeixi continuar el combat, podrà fer ús de la petició de suspensió del mateix d’ acord a l’ establert en l’ article 26 

20.5. Si cap dels contrincants pot guanyar o perdre després d’ una repetició de combat, el jutge podrà posar els mini robots en una posició específica i començar de nou. Si això no permet tenir un guanyador el combat seguirà en una posició indicada pel jutge fins que el límit de temps acabi.


Article11


Punts Yuko 

21.1. Les següents condicions determinen els punts Yuko, quan un mini robot expulsada al seu oponent del Dohyo amb un moviment legal. 

21.2. Quan el oponent, és a dir l’ altre robot, surt del Dohyo per qualsevol raó. 

21.3. Quan el oponent va ser desqualificat per tenir més d’ una violació o advertiment. 


Article 12


Advertiments 

22.1. El contendent que prengui qualsevol de les següents accions rebrà un advertiment. 

22.2. L’ operador o part de l’ operador va entrar a l’ àrea del Dohyo abans que el jutge de per finalitzat en combat.

22.3. La preparació per a iniciar el combat tard més de trenta minuts. 

22.4. El mini robot entra en acció (expansió física o moviment) abans del senyal d’ inici per part del jutge en qualsevol altra acció que es pot jutjar injusta. 


Article 13


Violacions 

23.1. Qualsevol de les següents accions aquesta determinada com una violació, obtenint l’ oponent o ofès un Yuko. 

23.2. Part o parts del robot que no excedeixin d’ un pes de 5 grams i que caiguin o siguin separades del mini robot. 

23.3. El mini robot deixa de moure's en el Dohyo. 

23.4. Els mini robots es troben movent però no es toquen entre ells. 

23.5. Algun dels mini robots emet fum. 


Article 14


Perduda per violació 

24.1. Qualsevol dels contrincants que tingui una de les següents accions perdrà per violació. 

24.2. Quan un dels contendents sigui cridat al Dohyo i no es presenti al principi del joc. 

24.3. Quan un dels contendents obstaculitzi el joc, per exemple, que de forma intencional danyi o deformi el Dohyo. 


Article 15


Desqualificació 

25.1. Qualsevol dels contendents que encobreixi les següents accions o actituds serà desqualificat i haurà de deixar el joc. 

25.2. Qualsevol contendent o mini robot que no cobreixi les especificacions de l’ article nombre cinc. 

25.3. Un contendent que hagi utilitzat en mètode restringit en l’ article 6 

25.4. Qualsevol contendent que mantingui una actitud poc decorosa o una actitud anti esportiva com llenguatge violent o burles davant la seva oponent. 

25.5. Qualsevol contendent que intencionalment agredeixi al seu oponent 


Article 16


Petició per a suspensió 

Quan un contendent és agredit física o verbalment o el mini robot va tenir un accident i el joc no pot continuar, el contendent pot sol·licitar una suspensió de cinc minuts com a màxim.

 

Article 17


Objeccions 

27.1. Cap objecció pot ser feta al judici del jutge, tot es basarà sobre el present reglament. 

27.2. Cap objecció pot ser revocada. 

Article 18


Objeccions dels participants 

28.1. Un contendent que tingui alguna objecció sobre els articles expressats en aquest torneig haurà de ser dirigida la comitè al final del joc.

Article 19


Identificació del mini robot 

29.1. Tots els mini robots haurien de contar amb algun tipus d’ identificador ja sigui un nombre o nom, el qual haurà de ser posat en el cos del mini robot de tal manera que sigui fàcil de llegir durant la competència. 


Article 20


Modificacions i abolició de les regles 

La modificació i abolició de les regles seran fetes pel comitè del torneig.

 

Secció 2. Resum de les característiques dels robots de minisumo

Les mides del robot a l’ inici de la cursa  serà de  100 x 100 mm com a màxim. L’ alçada no tindrà límit.
El pes del robot no ha de superar els 500 grams amb les bateries incloses .

L’  estratègia programada farà que desprès de 5 segons d’ engegar el robot, aquest es posi en marxa i cerqui al seu contrincant per tal de fer-lo fora de la pista.

El robot haurà de mantenir-se en tot moment dins de la pista, per la qual cosa, aquesta incorpora una banda blanca a la seva perifèria que ha de poder detectar el robot com a línia límit del seu camp de moviment.

Els robots hauran de ser autònoms (RA).

 

Secció 3. Els equips

Article 1.

Per equip s’ entén un grup de persones que representen el robot però només hi haurà un representant per robot ( el que consti en la inscripció) que ho serà durant tota la competició, sense possibilitat de canvi, excepte per causes de força major que ho justifiquin.

Article 2.

Ningú no podrà pertànyer a diferents equips que concursin en la mateixa categoria.

Article 3.

Només el responsable podrà entrar a l’àrea de joc, cap altre membre de l’ equip podrà entrar-hi. S’  habilitarà una zona especial per la resta de components.

Article 4.

Si algun membre d’algun equip té actituds poc ètiques que vagin contra l’esperit de la competició l’organització es reserva el dret d’ expulsar l’ equip i per tant excloure el robot de la competició.

 

Secció 4. Categories i premis

Article 1

Hi hauran una única categoria de cada tipus de robot. Tot i això , existiran premis per als millors classificats de cada tipus d’ estudi de procedència.

Els classificats lliures i universitaris tindran accés als premis de classificat absolut de rastrejadors i minisumo, així com dels premis especials.

Els alumnes de secundaria hauran de presentar fotocòpia d’algun document que acrediti  el seu estatus d’ estudiant  durant el curs 08/09 .

 
Descàrrega Manual Bases de Minisumo en pdf.


Comments