Better working conditions for teachers mean better learning conditions for learners

امسال نیز روز 5 اكتبر برابر با ۱۳ مهرماه روز جهانی معلم در نزدیک به 100 کشور جهان گرامی داشته شد. امسال نیز همچون دو سال گذشته با تاکید بر این که آموزش با کیفیت به تبع معلمان با کیفیت حاصل می شود بر روی شرایط کاری معلمان توجه شده است . امسال برای روز جهانی معلم شعار " شرایط کاری بهتر برای معلمان به معنای شرایط  یادگیری بهتر برای دانش آموزان است " انتخاب شده است

روح اله خلیلی بروجنی ، 12 مهر ماه 1386

Comments