مجموعه 4 جلدی درسی فيزيک از کشور انگلستان 

ناشر : انتشارات مدرسه 1389-1387 

  تلفن         9- 88800324  

 

 مکانيک و پرتوزايی ، ترجمه ی : روح اله خليلي بروجنی ، احمد توحیدی

 میدان ها و نیروها، ترجمه ی : روح اله خليلي بروجنی

 الکتريسيته و فيزيک گرما،  ترجمه ی : روح اله خليلي بروجنی ، احمد توحیدی 

موج ها و جهان ما ،  ترجمه ی : روح اله خليلي بروجنی ، احمد توحیدی

ویراستار مجموعه : استاد ناصر مقبلی  


 


 


Comments