پرسش ها و مسئله های تکميلی فيزيک 

 ناشر: انتشارات فاطمی

کتاب های زیر مجموعه ی 5 جلدی از پروژه ی کتاب های پرسش ها و مسئله های تکميلی بر اساس شيوه های نوين ارزشيابی است که بازتابی عينی از تحول هايی است که در دو دهه ی اخير در حوزه ی سنجش و ارزشيابی در نظام های پيشرو آموزشی دنيا رخ داده است. در قسمتی از مقدمه ی اين کتاب ها که متن کامل آن را می توانيد در لينک های زير ببينيد، آمده است :

 

نتيجه ی پژوهش های انجام شده در حوزه ی آموزش و ارزشيابی نشان می دهد که پرسش های متدوال و از جمله تست های چهار گزينه ای که پاسخ آنها از پيش در ذهن طراحان مشخص است قابليت ارزيابی خلاقيت ها، ابداع ها، مهارت های تحليل و تفسير و همچنين تفکر نقاد دانش آموزان و داوطلبان آزمون ها را ندارد و نقش آنها تقريبا به ارزيابی آموخته ها در سطوح اوليه ی تفکر انسانی، همچون به خاطر سپردن و درک سطحی مفاهيم محدود است .

 

   


Comments