اینجا عسل نیست

 

در مجله ی   The Physics Teacher – March 2007  در قسمت "چالش فیزیک برای معلمان و دانش آموزان " مساله ای به شرح زیر آمده است که به سادگی و با توجه به  تقارن های موجود در مساله قابل حل است .

 نمودار زیر بخشی از یک مدار نامتناهی را نشان می دهد که از سیم رسانایی ساخته شده است. مقاومت هر ضلع شش وجهی مساوی و برابر مقدار نامشخص R  است. اهم سنج مقاومت دو سر نقطه های  k و L  را برابر 10 اهم نشان می دهد. مقاومت R  را پیدا کنید.

 

 


 

مرجع : PDF 111 kB

روح اله خلیلی بروجنی 12 اسفند ماه 1385

Comments