پول ( سکه ) یا بار ؟


در مجله ی   The Physics Teacher -- February 2007  در قسمت "چالش فیزیک برای معلمان و دانش آموزان " مساله ای به شرح زیر آمده است که به نظرم زیبا آمد ، چرا که برای پاسخ به آن تنها باید از مفاهیم مقدماتی فیزیک استفاده کنید.
صورت مساله : سه سکه ی کوچک همسان توسط دو ریسمان سبک نارسانا به طول d به یکدیگر وصل شده اند. جرم و بار هر سکه  به ترتیب برابر m وq   است  ولی نوع بار هر سکه را نمی دانیم . سکه ها را در حالی که نگه داشته ایم مطابق شکل بر روی یک سطح افقی نارسانا و  بدون اصطکاک می گذاریم به طوری که زوایه ی بین امتداد نخ ها تقریبا 180 درجه باشد. پس از رها کردن سکه ها مشاهده می شود که سکه ها با دوره ی  T  نوسان می کنند. بار q  را روی هر سکه پیدا کنید.


مرجع : PDF 146 kB

 

روح اله خلیلی بروجنی 17 بهمن ماه 1385

Comments