FREE ebook Karavla Rječnik Bilja FREE ebook

 BESPLATAN FREE e book RJEČNIK
 
Autor rječnika bilja dendrolog mr sc Josip Karavla ing.hort. i šum.
 

 

Izdavač  http://www.karavla.com

 

E mail   info@karavla.com

 

Urednik Branimir P Karavla

 

ISBN  978-953-95754-0-1

 

CIP zapis dostupan je u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne

knjižnice u Zagrebu pod brojem 633415

 

Za upotrebu ovoga rječnika potreban je Adobe Reader

 

LINK ZA RJEČNIK www.karavla.com