Про нас


Історія

"Рівненський центр маркетингових досліджень”  - незалежна громадська неприбуткова організація.
Зареєстрована Виконавчим комітетом Рівненської міської ради 30.04.1999 р. за №132.

Місія

 • Об’єднання iнтелектуального, науково-технiчного, економiчного потенцiалу своїх членiв для задоволення та захисту їх iнтересiв.
 • Надання iнформацiйних та консультацiйних послуг в сферi екології, економiки та бiзнесу.
 • Популяризацiя економiчних, екологічних та інших знань серед членiв Центру та iнших верств населення.

Завдання

 • органiзацiя та проведения незалежних громадських аналітичних дослiджень;
 • проведення опитувань та анкетування;
 • пiдтримка своїх членiв у розробцi та реалiзацi прогресивних iдей в галузi економiки, комерцiї, охорони навколишнього природного середовища, тощо;
 • сприяння популяризацi економiчних, екологічних, правових та ін. знань;
 • придбання та розповсюдження серед членiв Центру тематичної лiтератури;
 • участь у виставках, масових заходах, зборах, семiнарах, наукових конференцiях;
 • встановлення й пiдтримка зв’язкiв з аналогiчними органiзацiями як в Україні, так i за її межами;
 • органiзацiя науково-практичної дiяльностi, сприяння прогресивним формам навчання та пiдготовки фахiвцiв у галузi економiки, культури, екологiї, управлiння, iнформацiї, охорони здоров’я тощо, надання консультацiй з питань органiзацiї власної справи, ситуацiї на ринку промислових та продовольчих товарiв у регiонi, прогнозування розвитку ринку для членiв Центру;
 • спiвпраця з державними органами, громадськими об’єднаннями та мiжнародними органiзацiями, укладення з ними вiдповiдних угод для забезпечення iнтересiв членiв Центру;
 • органiзацiя змiстовного вiдпочинку членiв Центру (проведення екскурсiй, подорожей, круглих столiв та iнше);
 • захист економiчних, соцiальних iнтересiв членiв Центру, сприяння вирiшенню ними власних соцiальних та iнших проблем.

Організація у відповідності зі своїми основними завданнями:
 • проводить незалежнi громадськi аналiтичнi дослiдження;
 • представляє та захищає свої законнi iнтереси та iнтереси своїх членiв у державних та громадських органах, надає матерiальну та моральну пiдтримку своїм членам;
 • органiзовує та проводить теоретичнi та науково-практичнi конференцiї, семiнари, диспути, тематичнi “круглi столи”, iншi заходи;
 • органiзовує впорядковане дозвiлля, проводить конкурси, концерти, фестивалi та iншi культурно-масовi заходи;
 • засновує засоби масової iнформацiї;
 • органiзовує та проводить зустрiчi з вiдомими пiдприємцями, видатними вченими;
 • пiдтримує мiжнароднi зв’язки, вступає в мiжнароднi громадськi (неурядовi) органiзацiї;
 • бере консультативно-дорадчу участь у розробцi та виконаннi регiональних програм за погодженням з вiдповiдними органами та установами;
 • здiйснює необхiдну господарську та iншу комерцiйну дiяльнiсть шляхом створення госпрозрахункових установ i органiзацiй iз статусом юридичної особи, засновує пiдприємства у порядку, встановленому законодаством;
 • спiвпрацює з державними органами та громадськими об'єднаннями;
 • розповсюджує серед членiв Центру тематичну лiтературу шляхом створення власної бiблiотеки.

Членство

”Рівненський центр маркетингових досліджень” є громадською організацією, членами якої можуть бути громадяни України віком від 16 років, що участь в її діяльності.
Comments