Risikotræer‎ > ‎

Jura

Der er ingen særlig lov om træer, men almindelig erstatningsret gælder også for risikotræer. Naturbeskyttelsesloven siger, at færdsel i naturen sker på eget ansvar, men definerer ikke overgangen mellem by/vej og natur. Desuden er Artsfredningsbekendtgørelsen og Habitatdirektivet vigtige i forbindelse med forvaltning af hule træer, der kan være levested for flagermus og et væld af truede organismer.

Træejeres ansvar:
  • Alle træer skal tilses med rimelige intervaller, der afhænger af træernes alder, tilstand og placering.
  • Tilsynet skal udføres kvalificeret (god faglig praksis). Hvis ejeren ikke besider de rette kvalifikationer, må der købes ekstern hjælp.
  • Alle ulykker, der kan forudses, skal undgås. Dette gælder generelt og således også for træer. Hændelige og uforudsigelige ulykker er ejerne ikke ansvarlige for. Efter en ulykke vil der i forbindelse med en evt. retssag ofte blive udført "syn og skøn". I den forbindelse vil det typisk blive afgjort, om ulykken kunne forudses.
  • Det er vigtigt, at det udførte tilsyn og de vurderinger, der er foretaget, er dokumenteret. Der er ikke krav til dokumentationsformen. Det kan være noter i en lommebog eller store database-systemer.

Beskyttelse af træer:
  • Fældning af træer, der huser flagermus, er forbudt, da det er ulovligt at dræbe og forstyrre flagermus.
  • Det er forbudt at fælde hule træer og træer med spættehuller mellem 1/11 og 31/8.
  • Dokumenter omtanke og kontakt Naturstyrelsen, hvis træerne udgør en væsentlig risiko.
  • Habitatdirektivet: den økologiske funktion skal bevares.

Forsikring:
  • I princippet er husejere kun forsikret mod hændelige, uforudsigelige ulykker og ikke for uagtsomhed. Dette gælder også i forhold til træer. Der stilles lempelige krav til privatpersoners tilsyn med havetræer. Forsikringsselskaber håndterer sagerne forskelligt.


simonskov.struds
Det er forbudt at stikke hovedet i busken!
Comments