Сончево-енергетска ревизија

    Сончево-енергетската ревизија е задолжителен дел од физибилити студии при изградба на една фотоволтаични електрична централа (ФВЕЦ). Сончево-енергетската ревизија претставува техничко-економска оценка и анализа на профитабилноста на различните технолошки опции кои да се применуваат  за спроведување на инвестицијата на конкретниот терен.

Предложената од нас сончево-енергетски ревизија се подготвува во соработка со универзитетски експерти. Сончево-енергетската ревизија вклучува следниве активности:
 • поглед на предложената локација на објектот и оценка на расположливата инфраструктура;
 • фотографирање, обработка и еквивалентиране на профилот на хоризонтот;
 • одредување на важечките технологии за искористување на сончевиот потенцијал;
 • испорака, инсталација и пуштање во работа на мерна метеоролошка станица (изборно-се препорачува за големи проекти);
 • испорака, инсталација и пуштање во работа на тест инсталација за регистрациjа со различни конструкции и различни типови на фотоволтаични модули (изборно-се препорачува за големи проекти);
 • обработка на временските податоци за теренот;
 • проценка на сончевиот енергетски потенцијал;
 • изготвување на инвестициони опции;
 • одредување на големината на инвестицијата;
 • одредување на проценетата годишно производство на електрична енергија;
 • одредување на проектираните приходи за години;
 • одредување на прогннозните трошоци за години;
 • техничко економска анализа на важечките варијанти;
 • препорака за избор на технолошки решение;
 • анализа на ризикот;
   

сончево енергетска ревизиja | соларна ревизиjа | сончева ревизиja | техничко- економска анализа на инвестициja во фотоволтаична централа | проценка на профитабилноста на фотоволтаични проекти | утврдување на профитабилноста на фотоволтаични централи | пресметана на приходите и трошоците на фотоволтаична инсталација | трошоци за експлоатација и одржување на фотоволтаична система | оперативни трошоци на фотоволтаична централа | инвестициски трошоци на фотоволтаична система | проценка на продуктивността на фотоволтаик

Comments