Проектирање на ФВЕЦ

 Успехот на еден проект за изградба на фотоволтаични електрична централа (ФВЕЦ) и економските парамерти на овој електроенергиен објект во текот на следните 35 години по неговата изградба во голема мера се дефинираат уште во физибилити и проектна фаза на развој. Затоа водечки принцип во нашата работа е изготвените од нас проекти за фотоволтаични електрични централи (ФВЕЦ) и инсталации да се одликуваат со врвен квалитет и прецизност. Благодарение на наталожените специјализирани технички познавања и најбогат технички искуство на нашиот тим од специјалисти докажани нашите проекти нудат висока ефикасност и оптимални решенија.
  
Концептуален дизајн на ФВЕЦ
 
 
Идејното проектира
ње има за цел во општ вид да развие, оформи и претстави инвестициската намера на начин на кој таа да може да се толкува и да биде оценета од институцијата за финансирање и заинтересираните државни служби. Идејниот проект служи како основа на следните фази од дизајнот.

  
Работен проект на ФВЕЦ

Има за цел да ги претстави во детали сите технолошки карактеристики, кои треба да бидат земени во предвид при изградбата на објектот. Секоj  работен проект за изградба на фотоволтаични централа вклучува следниве делови:
  • Дел "Електронска"
  • Дел "Конструкции"
  • Дел "Архитектура"
  • Дел "Геодезија"
  • Геолошки извештај
   

 

работен технички проект на фотоволтаична инсталациja | работен проект на фотоволтаична система | работен проект на фотоволтаича централа | технички проект на фотоволтаичен парк | проектирање на фотоволтаични инсталации | проекти на фотоволтаични системи | проект на конструкциja на фотоволтаична инсталациja | проект на архитектонскиот дел од фотоволтаична централа | дизајн на електронскиот дел од фотоволтаични централи | проекти на фотоволтаични  централи |  проектирање на фотоволтаични генератори | проект на автономна фотоволтаична система | технически проект  на поврзана на мрежата соларна  фотоволтаична централа | фотоволтаик
Comments