Фотоволтаични системи (централи и инсталации)      Мрежните фотоволтаични системи, работат поврзани во паралела со струја. Кај овие системи постояннотоковата моќност добиена од фотоволтаични модули се конвертира во променливотокова преку инвертер и потоа се придава на електричната мрежа.
           Автономните фотоволтаични системи, работат независно од електричната мрежа. Поради оваа причина тие често се нарекуваат и "островски" или "независни" фотоволтаични системи. Кај овие системи постояннотоковата енергија добиена од фотоволтаични модули се чува во батерија на полнење. Доколку се појави потреба од вклучување на некој потрошувач, натрупаната енергија се конвертира во променливотокова со напон 230 V и се консумира.