Слънчево- енергиен одит

    Слънчево- енергийният одит е част от предпроектните проучвания при изграждане на една фотоволтаична електрическа централа (ФВЕЦ). Слънчево- енергийният одит представлява технико- икономическа оценка и анализ на рентабилността на различните приложими технологични варианти за осъществяване на инвестицията на конкретния терен. Предлаганият от нас слънчево- енергиен одит се изготвя съвметно със специалисти от Катедра Електроенергетика на Технически университет- София съобразно изискванията на „Наредба № 16- 27 от 22.01.2008 г. за условията и реда на извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници“. Слънчево- енергийният одит включва следните дейности:

 • оглед на предложената площадка на обекта и оценка на наличната инфраструктура;
 • заснемане, обработка и еквивалентиране на профила на хоризонта;
 • определяне на приложимите технологии за усвояване на слънчевия потенциал;
 • доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на измервателна метеорологична станция (опционално- препоръчва се за големи проекти);
 • доставка, монтаж и пускане в експлоатация на регистрираща тестова инсталация с различни конструкции и различни типове фотоволтаични модули (опционално- препоръчва се за големи проекти); 
 • обработка на метеорологичните данни за терена;
 • оценка на  слънчевият енергиен потенциал;
 • изготвяне на инвестиционни варианти;
 • определяне на размера на инвестицията;
 • определяне на прогнозното годишно производство на електроенергия;
 • определяне на прогнозните приходи по години;
 • определяне на прогннозните разходи по години;
 • технико икономически анализ на приложимите варианти;
 • препоръка за избор на технологично решение;
 • анализ на риска;
 • изготвяне и представяне на доклад с резултатите от изследването съобразно изискванията на „Наредба № 16- 27 от 22.01.2008 г. за условията и реда на извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници".

слънчево енергиен одит | соларен одит | слънчев одит | технико- икономически анализ на инвестиция във фотоволтаична централа | оценка на рентабилността на фотоволтаични проекти | определяне на рентабилността на фотоволтаични централи | изчислване на приходите и разходите на фотоволтаична инсталация | разходи за експлоатация и поддръжка на фотоволтаична система | експлоатационни разходи на фотоволтаична централа | инвестиционни разходи на фотоволтаична система | оценка на производителността на фотоволтаик