Полезни документи

Цени на електрическата енергия, произведена от фотоволтаични модули (генератори)
Закони
Нормативни документи 

Други документи

Подстраници (18): Доклад за определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена от фотоволтаични централи 03.2009 г. Етапи при присъединяване на фотоволтаични централи към електроразпределителната мрежа на "ЕВН България Електроразпределение" АД Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата Закон за енергетиката Закон за устройство на територията Наредба № 16 - 27 от 22.01.2008 г. за условията и реда за извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти НАРЕДБА № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.) НАРЕДБА № 6 от 9.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи НАРЕДБА № 8 от 28.12.2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства Преференциални изкупни цени на енергията от фотоволтаични модули за 2008 г. Преференциални изкупни цени на енергията от фотоволтаични модули за 2009 г. Преференциални изкупни цени на енергията от фотоволтаични модули за 2010 г. Преференциални изкупни цени на енергията от фотоволтаични модули за 2011-2012г. (след 01.07.2011г.) Преференциални изкупни цени на енергията от фотоволтаични модули за 2011 г. Преференциални изкупни цени на енергията от фотоволтаични модули за 2012 г. Присъединяване на производители на електрическа енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници (ВЕИ) към електроразпределителната мрежа на ЕВН България Електроразпределение АД