Проектиране на ФВЕЦ

Работен проект на ФВЕЦ

Работният проект има за цел да представи в детайли всички технологични особености, които трябва да бъдат взети под внимание при изграждането на съоръжението. Работният проект за изграждане на фотоволтаична централа включва следните части:

    • част „електротехническа”

    • част „конструктивна”

    • част „архитектурна”

    • част „геодезия”

    • геоложки доклад

Идеен проект на ФВЕЦ

Идейният проект има за цел в общ вид да развие, оформи и представи инвестиционното намерение по начин, по който то да може да бъде възприето и оценено от финансиращата институция и заинтересованите държавни служби. Идейният проект служи за основа на последващите етапи от проектирането.

Успехът на един проект за изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФВЕЦ) и икономическите парамерти на този електроенергиен обект през следващите 35 години след изграждането му се предопределят в предпроектната и проектната фаза на развитие. Затова водещ принцип в нашата работа е изготвените от нас проекти за фотоволтаични електрически централи (ФВЕЦ) и инсталации да се отличават с върхово качество и прецизност. Благодарение на натрупаните специализирани технически познания и богатият инженерен опит на нашият екип от доказани специалисти нашите проекти предлагат висока ефективност и оптимални решения.

работен технически проект на фотоволтаична инсталация | работен проект на фотоволтаична система | работен проект на фотоволтаича централа | технически проект на фотоволтаичен парк | проектиране на фотоволтаични инсталации | проекти на фотоволтаични системи | проект на конструкция на фотоволтаична инсталация | проект на архитектурна част на фотоволтаична централа | проектиране на електротехническа част на фотоволтаични централи | проекти на фотоволтаични централи | проектиране на фотоволтаични генератори | проект на автономна фотоволтаична система | технически проект на свързана към мрежата соларна фотоволтаична централа | фотоволтаик