Фотоволтаични системи (централи и инсталации)

Мрежови фотоволтаични системи

Мрежовите фотоволтаични системи, работят свързани в паралел с електрическата мрежа. При тези системи постояннотоковата мощност, получена от фотоволтаичните модули се преобразува в променливотокова посредством инвертор и след това се отдава в електрическата мрежа.

Автономните фотоволтаични системи, работят независимо от електрическата мрежа. Поради тази причина те често са наричани също и "островни" или "независими" фотоволтаични системи. При тези системи постояннотоковата енергия, получена от фотоволтаичните модули се съхранява в акумулаторна батерия. Когато възникне необходимост от захранване на даден консуматор, натрупаната енергия се преобразува в променливотокова с напрежение 230 V и се консумира.