Преференциални изкупни цени на енергията от фотоволтаични модули за 2010 г.

На 31.03.2010 г. Държавната Комисия за Енергийно и Водно Регулиране (ДКЕВР) взе решение за новите на преференциалните изкупни цени на електрическата енергия, произведена от фотоволтаични модули. Новите действащи цени за 2010 г. са:

    • 792,89 лв./MWh за енергията произведена от съоръжения с инсталирана мощност до 5 kWp и

    • 728,29 лв./MWh за енергията произведена от централи с инсталирана мощност над 5 kWp.

Пълният текст на решението на ДКЕВР за определяне на новите действащи преференциални цени на електрическата енергия, произведена от водноелектрически централи, вятърни генератори, фотоволтаични модули и чрез директно изгаряне на биомаса можете да намерите тук.