Доклад за определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена от фотоволтаични централи 03.2009 г.

Непосредствено преди одобряването на новите преференциални цени за изкупуване на електрическата енергия, произведена от ВЕИ, Държавната Комисия за Енергийно и Водно Регулиране (ДКЕВР) излезе с доклад, в който се предлагат нови, по- високи цени на енерегията произведена от фотоволтаични модули...

пълен текст на доклада на ДКЕВР...