Trigonometrijske funkcije

Radni materijali za obradu cjeline TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE

Kut i brojevna kružnica - dodatni zadaci za vježbu + DZ 1 i 2 - (vježba)

Definicija i vrijednosti trigonometrijskih funkcija - (RM 2)

Brojevne (trigonometrijske) kružnice - manje slike - (RM 3)  - veće slike - (RM 4)

Kut. Definicije trigonometrijskih funkcija. - ponavljanje gradiva - (RM 5)

Svođenje na prvi kvadrant - radni materijal za rad na satu - (RM 6)

Osnovne trigonometrijske relacije. Svođenje na prvi kvadrant - (RM 7)       

Ponavljanje gradiva - trigonometrijske funkcije 1.dio - (RM 8)

Što treba znati o trigonometriji realnog broja (1.dio) - (RM 9)

Trigonometrijski identiteti i svojstva trigonometrijskih funkcija - vježba - (RM 10)

Formule redukcije - tablica - (RM 11)

Ponavljanje gradiva - trigonometrijske funkcije 2.dio - (RM 12)

Formule za ispit znanja