Kvadratna funkcija 
(polinom II. stupnja)

Radni materijali za obradu cjelina KVADRATNA FUNKCIJA.

KVADRATNA FUNKCIJA (graf polinoma drugog stupnja) - (RM 5)

Grafovi kvadratne funkcije - (RM 6) i DZ  (RM 7)

Sistematizacija gradiva - polinom dugog stupnja i njegov graf - (RM 8)