Koordinatni sustav u ravnini. Linearna funkcija. Graf funkcije f(x)=|x|.

Radni materijali za obradu cjeline KOORDINATNI SUSTAV U RAVNINI. LINEARNA FUNKCIJA I GRAF FUNKCIJE f(x)=|x|

  1. Sistematizacija gradiva 6 - Koordinatni sustav u ravnini - (SIST 6) 
  2. Sistematizacija gradiva 7 - Koordinatni sustav u ravnini - (SIST 7)
  3. Graf linearne i afine funkcije  - (br. 13
  4. Koordinatni sustav u ravnini. Linearna funkcija – ponavljanje gradiva - (br. 14)  i  (br. 15)
  5. Sistematizacija gradiva 8 - Grafovi apsolutne vrijednosti. Pravac. - (SIST 8)
  6. Sistematizacija gradiva 9 - Linearna funkcija. Koordinatni sustav u ravnini(3) - (SIST 9)