Players Setting

Lưu trữ

Download CFG, GUI, tài liệu dạng file nén .rar được set password.
ċ
amx_gore_ultimate.rar
View Download
  26k v. 1 Sep 22, 2011, 9:06 PM DangKhoa NguyenHuu
ċ
BH.rar
View Download
  3k v. 1 Apr 27, 2013, 9:55 AM DangKhoa NguyenHuu
ċ
config.cfg
Download
  4k v. 1 Mar 23, 2013, 11:11 PM DangKhoa NguyenHuu
ċ
CSDM.rar
View Download
http://www.mediafire.com/?g4zytw0kgibde0g  6938k v. 2 Dec 28, 2011, 10:45 PM DangKhoa NguyenHuu
ċ
hero.txt
Download
  1k v. 1 Jan 19, 2012, 3:37 AM DangKhoa NguyenHuu
ċ
High FPS Pack v1.rar
View Download
  10307k v. 1 Jul 8, 2012, 10:01 PM DangKhoa NguyenHuu
ċ
Mouse-Fix_v1.1_by_GiFt-ZwErG.zip
View Download
  433k v. 1 Nov 8, 2011, 4:53 AM DangKhoa NguyenHuu
ċ
rinput.rar
View Download
  113k v. 1 Dec 11, 2011, 4:16 AM DangKhoa NguyenHuu
ċ
SSEFix_1.21.1.5.exe.rar
View Download
  1378k v. 1 Dec 27, 2012, 5:17 AM DangKhoa NguyenHuu
ċ
userconfig.cfg
Download
  5k v. 1 Mar 23, 2013, 11:11 PM DangKhoa NguyenHuu
 Config
ċ
CALconfigmatch.rar
Download
CAL CONFIG MATCH  1k v. 4 Nov 2, 2010, 11:02 PM Hoàng Versus
ċ
jt.cfg
Download
JT's config    4k v. 9 Jun 8, 2011, 7:39 PM Sơn Minh Trần
ċ
pdt.cfg
Download
Tydo's cfg  5k v. 4 Dec 12, 2010, 6:04 AM Hoàng Versus
ċ
rn.cfg
Download
  4k v. 2 Aug 30, 2011, 8:01 PM DangKhoa NguyenHuu
ċ
Ronny.cfg
Download
Ronny's Config  4k v. 3 Dec 29, 2010, 9:15 AM Hoàng Versus
ċ
vs.rar
View Download
  7393k v. 2 Aug 30, 2011, 8:01 PM DangKhoa NguyenHuu
ċ
Z.cfg
Download
  4k v. 2 Mar 1, 2011, 8:20 AM Dinh Hoa DB
 GUI
ċ
CPL GUI 2010
View
GUI   Nov 27, 2010, 1:28 AM Hoàng Versus
ċ
fnatic2010GUI.rar
Download
GUI  1016k v. 4 Oct 31, 2010, 5:15 AM Hoàng Versus
ċ
Fnatic GUI 2010
View
GUI   Oct 19, 2010, 8:54 PM Hoàng Versus
ċ
roccatgui100cs.zip
View Download
  2651k v. 4 Dec 15, 2010, 6:33 AM Hoàng Versus
 Hỗ trợ
ċ
4ShareToolLight.rar
View Download
4Share Tools  731k v. 3 Jan 26, 2011, 9:22 AM Hoàng Versus
ċ
aim_practice.rar
View Download
aim HS only   2k v. 5 Dec 10, 2010, 5:04 AM Hoàng Versus
ċ
CSDM_trainning.rar
View Download
Trainning tools  6744k v. 4 Dec 12, 2010, 5:15 PM Hoàng Versus
ċ
CS protocol 48
View
Full installs  Dec 2, 2010, 5:15 AM Hoàng Versus
ċ
HLTVModels.zip
View Download
Skin  5622k v. 3 Dec 29, 2010, 11:44 AM Hoàng Versus
ċ
mouse_fix.reg
Download
  1k v. 4 Nov 25, 2010, 3:56 AM Hoàng Versus
ċ
MyGames.zip.1341665810862
View Download
  3k v. 3 Jul 7, 2012, 5:57 AM DangKhoa NguyenHuu
ċ
NVIDIA.txt.1341665804367
Download
  1k v. 3 Jul 7, 2012, 5:57 AM DangKhoa NguyenHuu
ċ
Patch full v35
View
Patch   Oct 19, 2010, 8:54 PM Hoàng Versus
ċ
Protocol 48 non-steam
View
Patch   Oct 19, 2010, 8:55 PM Hoàng Versus
ċ
removemousefix.reg
Download
  1k v. 4 Nov 25, 2010, 3:56 AM Hoàng Versus
ċ
TeamSpeak3.rar
Download
Communicate Software  13015k v. 4 Nov 19, 2010, 11:52 PM Hoàng Versus
ċ
usbrate.rar
View Download
USB-Rate XP  205k v. 3 Feb 5, 2011, 6:55 PM Hoàng Versus
ċ
USBrate Win7-Vista
View
Win7-Vista app.   Oct 19, 2010, 8:56 PM Hoàng Versus
ċ
USBrate XP 32bit
View
XP 32bit app.   Oct 19, 2010, 8:56 PM Hoàng Versus