มาตรฐานที่ ๒

                                                                   
รายงานโครงการกีฬาสี                                                           แบบันทึกน้ำหนักส่วนสูง

รายงานโครงการกีฬาภายนอก                                                  รายงานกิจกรรมชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

รายงานกิจกรรมตรวจสุขภาพ                                                    รายงานกิจกรรมเฝ้าระวังทุพโภชนา

รายงานกิจกรรมเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ                                           คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

รายงานเฝ้าระวังสิ่งเสพติด/ปลอมปน                                            บันทึกประชุม

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
                                                                                                   
บันทึกประชุม
                                                                                                                                             
                                                              รายงานคัดกรองนักเรียน                                                             รายงานกิจกรรมแสดงบนเวทีรายงานกิจกรรมนักสืบน้อย                                                          รายงานกิจกรรมหน้าเสาธง          คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ                                                              รายงานกิจกรรมธรรมสวัสดีบันทึกประชุม                                                                            คำสั่งแตั้งผู้รับผิดชอบ
                                                                                              บันทึกประชุม
                                                
                                               
รายงานกิจกรรมสภานักเรียน                                                    รายงานโครงการเข้าค่ายดุริยางค์

รายงานกิจกรรมสหกรณ์ร้าค้าและอดออม                                                รายงานกิจกรรมหน้าเสาธงรายงานกิจกรรมชุมนุม/กลุ่มสนใจ                                                             รายงานโครงการแข่งขันวิชาการคำสั้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ                                                                             รายกิจกรรมนันทนาการบันทึกประชุม                                                                                                รายงานกิจกรรมแสดงศิลปะ                                                                                                                        คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ            
 

 

Comments