มาตรฐานที่ ๑

                                                                     
รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ                                                แบบันทึกน้ำหนักส่วนสูง

รายงานโครงการกีฬาภายนอก                                                  รายงานกิจกรรมชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

รายงานกิจกรรมตรวจสุขภาพ                                                    รายงานกิจกรรมเฝ้าระวังทุพโภชนา

รายงานกิจกรรมเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ                                           คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

รายงานเฝ้าระวังสิ่งเสพติด/ปลอมปน                                            บันทึกประชุม

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

บันทึกประชุม

                                                         รายงานคัดกรองนักเรียน                                                         รายงานกิจกรรมแสดงบนเวทีรายงานกิจกรรมนักสืบน้อย                                                      รายงานกิจกรรมหน้าเสาธง          คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ                                                         รายงานกิจกรรมธรรมสวัสดีบันทึกประชุม                                                                       คำสั่งแตั้งผู้รับผิดชอบ
                                                                                            บันทึกประชุม
                                                
    รายงานกิจกรรมสภานักเรียน                                                   รายงานโครงการเข้าค่ายดุริยางค์

รายงานกิจกรรมสหกรณ์ร้าค้าและอดออม                                                รายงานกิจกรรมหน้าเสาธงรายงานกิจกรรมชุมนุม/กลุ่มสนใจ                                                             รายงานโครงการแข่งขันวิชาการคำสั้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ                                                                            รายกิจกรรมนันทนาการบันทึกประชุม                                                                                               รายงานกิจกรรมแสดงศิลปะ                                                                                                                      คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ