การประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

VTR ที่เกี่ยวข้อง

VTR การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย

VTR การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมอาชีพและมีงานทำ สพฐ.

โครงการอบรมกลุ่มโรงเรียนพิเศษ

เอกสารการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561

การนำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่สถานศึกษา

โดย น.ส.นิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้การออกกำลังกายและกีฬา สพฐ.

โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ

โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สพฐ. เกมส์

โดย น.ส.วัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

โครงการอบรมกลุ่มโรงเรียนพิเศษ

โดย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การใช้ QR Code ในหน่วยงาน

มาตรการลดใช้สำเนาเอกสารราชการให้บริการประชาชน

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา44)

โดย นางสาวลิลิน ทรงผาสุข ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดสรรค่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดงาน EDUTECH 2018

โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

โดย นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

เสนอกรณีศึกษาโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา โครงการพัฒนาดอยตุง

โดย นายสุพิษ ชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา

การนำเสนอกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินการส่งเสริมอาชีพ

โดย นายกัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)