กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ การจัดทำและพัฒนาโครงการใหม่ๆ ตามนโยบาย การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล การพัฒนาโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนคู่พัฒนา การจัดทำข้อเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน การนำนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสู่การปฏิบัติ การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูป การพัฒนารูปแบบการเปิดห้องเรียนพิเศษ การจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ การตอบกระทู้ ตอบข้อร้องเรียน การจัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การให้บริการและให้คำปรึกษา แนะนำตามภารกิจของกลุ่ม

ข่าวสาร

  • นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  • นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project

Facebook โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

Partnership School Project ไปที่เฟสบุ๊ค

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนา และสนับสนุนสถานศึกษาภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาคุณภาพ และรังสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียน อีกทั้ง เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะ คุณภาพชีวิต และเพื่อให้สถานศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก