ภาพกิจกรรมศูนย์ไผ่,ศูนการเรียนรู้


อนุรักษ์พันธุกรรมไผ่ ศูนย์รวมพันธุ์ไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โพสต์10 มิ.ย. 2558 22:52โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2558 20:31 ]

จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้จัดตั้งศูนย์รวมพันธุ์กรรมไผ่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริขึ้น เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ชุมชนและของจังหวัดเลย การขับเคลื่อนของศูนย์รวมพันธุกรรมไผ่เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการปรับปรุงและถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้อย่างกว้างขวางเป็นการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในรูปธรรมมากยิ่งขี้น ซึ่งเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกับจังหวัดเลย รวมทั้งเป็นบทบาทในการบริการวิชาการเพื่อให้ชุมชนตลอดจนเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ รวมทั้งมีการสืบสานโครงการพระราชดำริต่างๆ ด้วย

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริ

โพสต์10 มิ.ย. 2558 22:39โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา
1-2 of 2