โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดกิจกรรมประจำวันและการเตรียมพร้อมเด็กปฐมวัยสู่อาเซียน

โพสต์11 มิ.ย. 2558 00:26โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2560 20:20 ]

                                                ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

                                    การจัดกิจกรรมประจำวันและการเตรียมพร้อมเด็กปฐมวัยสู่อาเซียน

                                    สำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตจังหวัดเลย 

                            วันที่ 21 มีนาคม 2558  ณ ห้องเรียน ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

                                                                โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา 


    หลักการและเหตุผล

    การเรียนการสอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นับว่าเป็นการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างยิ่ง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ คุณภาพของครูผู้สอนซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะเทคนิคการสอน และกิจกรรมในห้องเรียน ตลอดจนสื่อการสอนและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่จะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

    วัตถุประสงค์ของโครงการ

    1. เพื่อจัดอบรมพัฒนาครูปฐมวัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีความพร้อมต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

    2. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอนและเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยต่างๆ ในการจัดอบรม

    เป้าหมายโครงการ

    1. พัฒนาครูผู้สอนและดูแลศูนย์เด็กเล็กของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

    2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กเล็กในการเรียนการสอน

    ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    1.  ครูมีความรู้และทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียนได้

    2.  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้