โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดเลย

โพสต์11 มิ.ย. 2558 00:16โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2558 23:26 ]
                                        
                                            ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
                                โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเลย
                วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
                                            โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

    หลักการและเหตุผล
    ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครูเป็นบุคลากรที่สำคัญในการนำไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆของโรงเรียนทั้งการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนเป็นประเด็นสำคัญที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาทางการศึกษา ดังนั้นการส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถจึงนับเป็นความจำเป็นที่สำคัญยิ่ง
    วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอน โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา พัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
    2. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและวัสดุอื่นๆ  และเป็นค่าตอบแทนค่าใช้สอยต่างๆ ค่าจ้างต่างๆ  ในการบริหารงานและการจัดประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ
    เป้าหมายโครงการ
    ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้ง 8 โรงเรียนได้รับการอบรมในด้านต่างๆ ทั้งการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชน 

    ผลคาดว่าที่จะได้รับ

1. ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้รับประสบการณ์และเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในสาขาวิชาต่าง ๆ

          2. นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาขาวิชาที่มีการจัดอบรมดีขึ้น