ข่าวประกาศ


ประกาศรับข้อเสนอโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์22 ส.ค. 2560 03:13โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2560 19:16 ]

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม ดังนี้

          1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

                    กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร

                    กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

                    กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

          2. กรอบการใช้ประโยชน์

                    กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

                    กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร

                    กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร

          3. กรอบการสร้างจิตสำนึก

                    กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

                    กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา 51143

ขอเชิญชวนรวมบริจาคโลหิต

โพสต์25 พ.ค. 2560 18:48โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา

ตามที่เหล่ากาชาติจังหวัดเลย ได้ขอความร่วมมือจาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อขอใช้สถานที่ในการเข้ารับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสับดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโถม อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร23) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยสมารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมบริจาคโลหิตล่วงหน้าได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารเรียนร่วมชั้น 1 และงานอนามัยและพยาบาล อาคารวิชญาการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 - 7 มิถุนายน 2560

การอบรม"พํัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"

โพสต์13 ส.ค. 2558 19:25โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2558 19:25 ]

         การอบรม"พํัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"                    วันเสารที่ 16 สิงหาคม 2558  เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยวิยาลัยราชกัฏเลย โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยวิยาลัยราชกัฏเลย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย”

โพสต์7 ส.ค. 2558 01:02โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2558 01:02 ]

    ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กาหนดจัดอบรมหัวข้อ“พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย” ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้องเรียน ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วิทยากร คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 41141 , 51143

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย

โพสต์12 ก.ค. 2558 23:05โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2558 23:06 ]

    วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่1/2558

โพสต์9 ก.ค. 2558 19:36โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2558 01:39 ]

        ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่1/2558  ดังนั้น จึงเรียนท่าที่เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 3/2558

โพสต์26 มิ.ย. 2558 01:11โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2558 01:13 ]

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการ บริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 3/2558 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งย้ายสถานที่จัดอบรม

โพสต์18 มิ.ย. 2558 23:34โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2558 01:12 ]

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากาหนดจัดอบรม “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน ” ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30-17.00 ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กาลังเอกนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอย้ายสถานที่จัดอบรมเป็น ห้องเรียน 20306 ชั้น 3 อาคาร สหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยแทน ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 41141-41142 , 51143

1-8 of 8