ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้การสนับสนุนทุนการวิจัย และทุนบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจ

โพสต์9 ก.ค. 2558 19:25โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2558 19:26 ]
นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดทำโครงการสนับสนุนทุนการวิจัยและทุนบ่มเพราะเพื่อพัฒนาธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2558  เพื่อสนับสนุนการวิจัยแก่ผู้ขอรับทุนในการดำเนินการด้านการเกษตรชนบท ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท  ผู้สนใจสมัครขอรับทุนฯ โปรดยื่นข้อเสนอโครงการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. กำหนด โดยยื่นข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.baac.or.th/index.php หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2280-0180 ต่อ 2134