ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558

โพสต์9 ก.ค. 2558 19:23โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2560 20:27 ]
สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 ในหัวข้อ "หลักนิิติธรรมกับประชาธิปไตย" (Rule of Law and Democracy) ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวข้างต้น เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 หมดเขตการเปิดรับพิจารณาบทความฯ ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://kpi.ac.th/call-for-papers-kpi-congress17th.html หรือโทร 0-2141-9548, 0-2141-9552

Comments