ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญชวนรวมบริจาคโลหิต ตามที่เหล่ากาชาติจังหวัดเลย ได้ขอความร่วมมือจาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อขอใช้สถานที่ในการเข้ารับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสับดีที่ 8 มิถุนายน ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 18:48 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา
 • การอบรม"พํัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"          การอบรม"พํัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"                    วันเสารที่ 16 สิงหาคม 2558  เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ...
  ส่ง 13 ส.ค. 2558 19:25 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย”     ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กาหนดจัดอบรมหัวข้อ“พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย” ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2558 01:02 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย     วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 20 มหาว ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2558 23:06 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่1/2558         ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่1/2558  ดังนั้น จึงเรียนท่าที่เข้าร่วมประชุม ในว ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2558 01:39 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »