ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โพสต์31 ต.ค. 2560 01:50โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2560
——————————————————————
จึงขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ >>>: http://grad.rru.ac.th
ส่งต้นฉบับวารสารได้ที่
อีเมล์ >>>: grad.rru@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับที่ 2 ปีที่ 4

โพสต์8 ก.ย. 2558 22:53โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2560 20:27 ]

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับที่ 2 ปีที่ 4

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 4 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558) เปิดรับบทความถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.cs.ubru.ac.th/index.php/csjournal 


วิทยาลัยดุสิตธานี ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

โพสต์8 ก.ย. 2558 22:40โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2558 22:48 ]

วิทยาลัยดุสิตธานี ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

วิทยาลัยดุสิตธานี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรมแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในหัวข้อเรื่อง "Crisis Management and Business continuity in the Tourism Industry" ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยได้ทางเว็บไซต์ www.apacchrie2016.com ภายในวันที่ 30 มกราคม 2559

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้การสนับสนุนทุนการวิจัย และทุนบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจ

โพสต์9 ก.ค. 2558 19:25โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2558 19:26 ]

นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดทำโครงการสนับสนุนทุนการวิจัยและทุนบ่มเพราะเพื่อพัฒนาธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2558  เพื่อสนับสนุนการวิจัยแก่ผู้ขอรับทุนในการดำเนินการด้านการเกษตรชนบท ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท  ผู้สนใจสมัครขอรับทุนฯ โปรดยื่นข้อเสนอโครงการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. กำหนด โดยยื่นข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.baac.or.th/index.php หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2280-0180 ต่อ 2134

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558

โพสต์9 ก.ค. 2558 19:23โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2560 20:27 ]

สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 ในหัวข้อ "หลักนิิติธรรมกับประชาธิปไตย" (Rule of Law and Democracy) ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวข้างต้น เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 หมดเขตการเปิดรับพิจารณาบทความฯ ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://kpi.ac.th/call-for-papers-kpi-congress17th.html หรือโทร 0-2141-9548, 0-2141-9552

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "การพัฒนาความเป็นวิชาการของการเรียนการสอน (Scholarship in Teaching and Learning)

โพสต์9 ก.ค. 2558 19:16โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2558 19:17 ]

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "การพัฒนาความเป็นวิชาการของการเรียนการสอน (Scholarship in Teaching and Learning) : 2015 International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) Conference : Leading Learning and the Scholarship of Change” ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 25-30 ตุลาคม 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://knit.or.th/ หรือติดต่อ คุณรัชนี, คุณสมเกียรติ โทรศัพท์ 02-640-0461 ต่อ 122, 123

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 2-3 กันยายน 2558

โพสต์15 มิ.ย. 2558 20:10โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2558 20:10 ]

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดโครงการประชุมวิชาการและวิจัยนานาชาติ (Ramkhamhaeng University International Research Conference 2015 : Navigating ASEAN in a Changing World) ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.ruirc2015.ru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-310-8694

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ

โพสต์9 มิ.ย. 2558 23:22โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2558 20:06 ]

ด้วย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ฝ่ายสำนักพิมพ์) ได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ แก่สังคม ประเทศชาติ และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นั้น 

ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอเชิญชวนบุคลากร บัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ได้ที่สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ฝ่ายสำนักพิมพ์) อาคารสำนักงานอธิการบดี (ชั้น 5 ห้อง 951) โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pubcenter.swu.ac.th 

ทั้งนี้ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้อยู่ในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre)

1-8 of 8