ข่าวประชาสัมพํนธ์ที่ผ่านมา/วันนี้
ขอเชิญชวนรวมบริจาคโลหิต

โพสต์24 พ.ค. 2560 20:24โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา

    ตามที่เหล่ากาชาติจังหวัดเลย ได้ขอความร่วมมือจาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อขอใช้สถานที่ในการเข้ารับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสับดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโถม อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร23) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย                      โดยสมารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมบริจาคโลหิตล่วงหน้าได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารเรียนร่วมชั้น 1 และงานอนามัยและพยาบาล อาคารวิชญาการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 - 7 มิถุนายน 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

โพสต์14 ต.ค. 2558 18:50โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2558 23:26 ]    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วันที่ 14 ต.ค. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

โพสต์8 ต.ค. 2558 19:54โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2558 19:56 ]สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557


จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 5/2558

โพสต์21 ก.ย. 2558 19:13โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2558 19:14 ]ดร.มธุรส ชลามาตย์ รองอธิบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปิดครั้งที่ 5/2558 วันที่ 21 ก.ย 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ ศาลจังหวัดเลย จัดอบรม "พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" วันที่ 16 สิงหาคม 2558

โพสต์17 ส.ค. 2558 02:34โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ ศาลจังหวัดเลย จัดอบรม "พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" วันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย" วันที่ 10 สิงหาคม 2558

โพสต์10 ส.ค. 2558 23:32โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2558 23:41 ]

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย" วันที่ 10 สิงหาคม 2558สำหรับแบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ ว-1ช.) แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด.) ที่ใช้ประกอบการเสนอของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบาย เป้าหมายของรัฐบาล สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.research.lru.ac.th/res_download.php
1-6 of 6