ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไชต์

ข่าวล่าสุดวันนี

 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2560 19:16 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา
 • ขอเชิญชวนรวมบริจาคโลหิต ตามที่เหล่ากาชาติจังหวัดเลย ได้ขอความร่วมมือจาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อขอใช้สถานที่ในการเข้ารับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสับดีที่ 8 มิถุนายน ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 18:48 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา
 • การอบรม"พํัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"          การอบรม"พํัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"                    วันเสารที่ 16 สิงหาคม 2558  เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ...
  ส่ง 13 ส.ค. 2558 19:25 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย”     ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กาหนดจัดอบรมหัวข้อ“พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย” ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2558 01:02 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย     วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 20 มหาว ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2558 23:06 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมที่ผ่านมา

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โครงการอนุรักพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โรงเรียนตะเวนชายแดนในจังหวัดเลย

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดกิจกรรมประจำวันและการเตรียมพร้อมเด็กปฐมวัยสู่อาเซียน                                                 ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                     การจัดกิจกรรมประจำวันและการเตรียมพร้อมเด็กปฐมวัยสู่อาเซียน                                     สำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตจังหวัดเลย                             วันที่ 21 มีนาคม ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 20:20 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา
 • โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดเลย                                                                                     ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                 โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเลย”                วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก อาคารว ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2558 23:26 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ศูนย์ไผ่และศุนย์การเรียนรู้

 • อนุรักษ์พันธุกรรมไผ่ ศูนย์รวมพันธุ์ไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้จัดตั้งศูนย์รวมพันธุ์กรรมไผ่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริขึ้น เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2558 20:31 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา
 • ศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริ
  ส่ง 10 มิ.ย. 2558 22:39 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »