ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
          สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ได้มีการจัดสรรงบประมาณ
  จากเงินรายได้ของสถาบันการพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 
  ในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรในวิทยาเขตอุดรธานี
  ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 
  จะต้องยื่นแบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการจัดทำผลงานด้านวิจัย
  งานสร้างสรรค์ และสิ่งตีพิมพ์  ตามแบบที่กำหนดและส่งเอกสารที่งานวิจัย
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 >> รายละเอียดเพิ่มเติม<<   


 โครงการอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา
         วันที่ 7 มีนาคม 2560 รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ตามระบบกาารประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทำเอกสาร หลักฐานสำหรับอ้างอิงการประกันคุณภาพการศึกษา >>อ่านต่อ<<

 
   
โครงการอบรมงานวิจัย                                                                  
วันที่่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนทั้งจากสถาบันฯ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ >>อ่านต่อ<<