ระบบสารสนเทศงานส่งเสริมการวิจัย

ระบบสารสนเทศงานส่งเสริมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบสารสนเทศงานส่งเสริมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระบบสารสนเทศนี้จัดทำขึ้นเพื่อ เผยแพร่ข้อมูล ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ เป้าหมายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่สาธารณชนในระบบออนไลน์ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กรหรือต่อตัวบุคคล

ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ (เริ่ม 26 มีนาคม 2558)