ระบบสารสนเทศงานส่งเสริมการวิจัย <คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา>

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบสารสนเทศงานส่งเสริมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระบบสารสนเทศนี้จัดทำขึ้นเพื่อ เผยแพร่ข้อมูล ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ เป้าหมายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่สาธารณชนในระบบออนไลน์  เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กรหรือต่อตัวบุคคล
  *** ระบบนี้จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากใช้ Google Chrome ในการเปิดเว็บไซต์ การประชุมวิชาการ

ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

บทความวิชาการ

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ


บทความวิจัย

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


 

ข้อมูลประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งานส่งเสริมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 


แบบสำรวจ

แบบสำรวจข้อมูลงานส่งเสริมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


ข้อมูลติดต่อ

งานส่งเสริมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์   hitweb counter code (เริ่ม 26 มีนาคม 2558)

You must be logged in to add gadgets that are only visible to you