หน้าแรก

   ข่าวทุนการศึกษา / ทุนวิจัย / เวทีวิชาการ    

https://sites.google.com/site/researchgradnu/raykar-1

กองพัฒนากิจการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริติส เคานซิล จะจัดงาน Education UK July exhibition 2016 เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท และเอก ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00-17.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ รายละเอียด

กองพัฒนากิจการต่างประเทศ ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ UMAP Program A&B 2016-2 หากหน่วยงานประสงค์เข้าร่วมสามารถส่งหลักสูตรตามแบบฟอร์มที่ UMAP กำหนด เพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ โดยสามารถส่งมายังกองพัฒนากิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายละเอียด

กองบริหารการวิจัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ที่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559 รายละเอียด

กองบริหารการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมข้อเสนอการวิจัยของผู้ประสงค์จะส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561รายละเอียด 

มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑฺตศึกษา ครั้งที่ 5 ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-17.00 น. ณ หอประชุมlระหงส์ 1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ รายละเอียด

 กองพัฒนากิจการต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา The 6th International Symposium on Technology for Sustainability (ISTS) and 2nd International Student Seminar on Leadership and Networking (ISSLN) 2016 ระหว่างวันที่ 4-12 ตุลาคม 2559 ณ Indoluxe Hotel Yogyakarta Indonesia        รายละเอียด

 สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร และนิสิตบัณฑิตศึกษาในสังกัด ส่งบทความวิชาการและนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 37 ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์      รายละเอียด

 สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรราาฯ โดยเปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2559 รายละเอียด

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอประชาสัมพันธืโครงการ Global YOung Scientists Summit ประจำปี 2560 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอแจ้งการเพิ่มเติมการเข้าร่วมนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมปรกวดปละจัดแสดงในเวทีนานาชาติในงาน "12th Taipei international Invention Show & Technomart" (INST 2016) ในวันที่ 29 กันยายน 2559 - 1 ตุลาคม 2559 โดยจัดส่งรายชื่อผลงานที่ประสงค์เข้าร่วมภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รายละเอียด


                                  << == ดูข่าวทุนทั้งหมด == >>
                     ข่าวประชาสัมพันธ์                         

www.graduate.nu.ac.th/research/fund

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิก   รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   คลิก   ดาวโหลดใบสำคัญรับเงิน
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร "ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัย บทความปริทัศน์ และบทความวิชาการ" เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยครอบคลุมเนื้อหาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

http://www.graduate.nu.ac.th/research/fund/

  มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภท Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของนิสิตระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม 
   
 
             ประกาศรับบทความงานวิจัย                

http://www.journal.nu.ac.th/

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร "ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัย บทความปริทัศน์ และบทความวิชาการ" เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยครอบคลุมเนื้อหาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
              
     
                                       << ลงทะเบียนส่งผลงานวิจัย >>
                                                                 https://sites.google.com/site/researchgradnu/     https://sites.google.com/site/engresearchgradnu/
        
http://www.journal.nu.ac.th/

http://www.journal.nu.ac.th/ 

http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/research/manual_edit.pdf
               
https://www.google.com/calendar/embed?src=r51snvkg202dum3ice9ninja3c%40group.calendar.google.com&ctz=Asia/Bangkok

http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/research/cd/main/index.htm

http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/research/manual_institute.pdf

https://sites.google.com/site/researchgradnu/home/institute

QRCode
              
                      เว็บบอร์ด จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ การเข้าชมเว็บ