งานวิจัย

ประจำปีงบประมาณ 2559-2561
แสดง 47 รายการ
ชื่อโครงการวิจัยชื่อนักวิจัยสาขาวิชาแหล่งเงินงบประมาณปีงบประมาณระยะเวลาดำเนินการวิจัยสถานะโครงการการส่งเล่มวิจัยการเผยแพร่ไฟล์เอกสาร
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ชื่อโครงการวิจัยชื่อนักวิจัยสาขาวิชาแหล่งเงินงบประมาณปีงบประมาณระยะเวลาดำเนินการวิจัยสถานะโครงการการส่งเล่มวิจัยการเผยแพร่ไฟล์เอกสาร
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กวัยอนุบาลด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  นางสาวสุภัทรา คงเรือง การศึกษาปฐมวัย ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2561 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นางสาววิชชุดา พลยางนอก วิทยาศาสตร์ ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2561 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการสืบสอบเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาครู นางสาวจิราภรณ์ มีสง่า การประถมศึกษา ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2561 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐานเพื่อสร้างทีมและทักษะทางสังคมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา นายธานี ชูกำเนิด การประถมศึกษา ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2561 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นางอมรรัตน์ สนั่นเสียง คณิตศาสตร์ ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2561 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะความเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นางชมพูนุท สุขหวาน วิทยาศาสตร์ ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2561 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับนักศึกษาครู นายพัสสกรณ์ วิวรรธมงคล สังคมศึกษา ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2561 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับผังความคิด เพื่อทักษะทางสังคมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสาวภัทรภร พิกุลขวัญ วิทยาศาสตร์ ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2561 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การศึกษากระบวนการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  นางสาวจันจิรา หาวิชา การสอนภาษาไทย ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2561 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  นายสิรภพ สินธุประเสริฐ คณิตศาสตร์ ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2561 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมทักษะทางปัญญาของนักศึกษาครู นางสาวชนกานต์ ขาวสำลี พลศึกษา ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2561 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การพัฒนาสมรรถนะของครูปฐมวัยด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นางสาวศาสตร์บุญธาภา ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ คณิตศาสตร์ ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2561 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาพลศึกษา ระดับประถมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง นางเสาวลักษณ์ ประมาน พลศึกษา ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2561 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชา นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อ.สุพัตรา ฟักอ่อน การประถมศึกษา ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2560 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษาสาขาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 อ.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ การศึกษาปฐมวัย ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2560 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อ.ศิริพล แสนบุญส่ง คอมพิวเตอร์ศึกษา ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 2560 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การหารูปแบบการท่องเที่ยวด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลจากสังคมออนไลน์กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผศ.สุวิทย์ ไวยกุล คอมพิวเตอร์ศึกษา ทุนวิจัยภายนอก 423,000 2560 12 เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
ผลของการใช้โปรแกรมการลดน้ำหนักสำหรับนักศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ผศ.วัชรินทร์ เสมามอญ พลศึกษา ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์)  2560 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
แรงจูงใจเกี่ยวกับการใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อ.รักษมน ยอดมิ่ง การสอนภาษาอังกฤษ ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2560 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดช่างเหล็ก อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.วัชรภัทร เตชะวัชฒนศิริดำรง การสอนภาษาไทย ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2560 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ กลุ่มวิชาชีพครู ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2560 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ Coaching อ.สิอร หาสาสน์ศรี คณิตศาสตร์ ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2560 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาประวัติศาตร์ไทยสมัยอยุธยาสำหรับครู (1102502) คณะครุศาสตร์ อ.ปิยะ มีอนันต์  สังคมศึกษา ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2560 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วยกระบวนการสะท้อนคิด อ.ณัฏชญา ธาราวุฒิ กลุ่มวิชาชีพครู ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 2560 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การพัฒนาชุดการสอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โครงงานฐานวิจัย เพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของนักศึกษาครู อ.อัจฉราพรรณ กันสุยะ การประถมศึกษา ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2560 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การพัฒนาระบบสอนเสริมอัจฉริยะ สำหรับนักเรียนที่เสี่ยงต่อความบกพร่องทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับอนุบาล อ.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณิตศาสตร์ ทุนวิจัยภายนอก 450,000 2560 12 เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตสุขภาพของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.ประวิทย์ ประมาน พลศึกษา ทุนวิจัยภายนอก 275,000 2560 12 เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การศึกษาการนิเทศด้วยกระบวนการชีัแนะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา อ.รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล การประถมศึกษา ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2560 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การพัฒนาคลังรูปประโยคความซ้อนภาษาไทยสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ.หนึ่งฤทัย ชวนะสิขิกร การสอนภาษาไทย ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2560 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การวิจัยและพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดร.วัชรภัทร เตชะวัชฒนศิริดำรง การสอนภาษาไทย ทุนวิจัยภายใน (มหาวิทยาลัย) 30,000 บาท 2560 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การนำนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนนำร่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง การประถมศึกษา ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2559 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินกระบวนการการดำเนินงานประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม คณิตศาสตร์ ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2559 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  อ.รักษมน ยอดมิ่ง  การสอนภาษาอังกฤษ ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2559 12 เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จ  นำเสนองานประชุมวิชาการ RANC 2016  
การสร้างเกณ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อ.เสาวลักษณ์ ประมาน พลศึกษา ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 2559 12 เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จ  ตีพิมพ์วารสารวิชาการ  
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2559 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การสอนออกเสียงภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษประถมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.รักษมน ยอดมิ่ง การสอนภาษาอังกฤษ ทุนวิจัยภายใน (มหาวิทยาลัย 35,000 บาท 2559 12 เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จ  ตีพิมพ์วารสารวิชาการ Veridian E-Journal (TCI 1)  
การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ กลุ่มวิชาชีพครู ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2559 12 เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลในโรงเรียนกองทุนการศึกษาของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.เนตรนิภา ชาอ้าย การสอนภาษาอังกฤษ ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2559 12 เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
Teachers' Perspective Towards Digital Teaching Tools in Thai EFL Classrooms  อ.รักษมน ยอดมิ่ง การสอนภาษาอังกฤษ ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 2559 12 เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จ  นำเสนองานประชุมวิชาการ Language, Medias and Culture 2017 
ผลของการจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อทักษะทางสังคมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผศ.วัชรินทร์ เสมามอญ  พลศึกษา ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2559 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
รูปแบบการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กออทิสติกวัยเด็กเล็ก ดร.กิงสร เกาะประเสริฐ การศึกษาพิเศษ และการสอนภาษาไทย ทุนวิจัยภายนอก 477,000 บาท 2559 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การศึกษารูปแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.ประวิทย์ ประมาน พลศึกษา ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2559 12 เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จ  ตีพิมพ์วารสารวิชาการ  
แนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง กลุ่มวิชาชีพครู ทุนวิจัยภายใน (มหาวิทยาลัย) 25,000 บาท 2559 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การพัฒนาแบบฝึกทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อ.ภัธภร หลั่งประยูร การสอนภาษาอังกฤษ ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2559 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การศึกษาระบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนระบบ ปฏิบัติการ Android : กรณีศึกษา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิตติภพ มหาวัน คอมพิวเตอร์ศึกษา ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2559 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในรายวิชานวัตกรรมทางการ ศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดร.สุภัทรา คงเรือง การศึกษาปฐมวัย ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2559 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การพัฒนาหลักสูตรอบรมการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.กรกนก ประทุมสุวรรณ การสอนภาษาอังกฤษ ทุนวิจัยภายใน (คณะครุศาสตร์) 30,000 บาท 2559 12 เดือน ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
แสดง 47 รายการ