หน้าแรก


งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 ๑) ส่งเสริมสนับสนุน  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย  การพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ  และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
 ๒) วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตรผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนการใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 
 ๓) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษาการบริหารและการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการ ศึกษา
 ๔) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 ๕) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 ๖) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 ๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประชุมกลุ่มสารสนเทศ
 
นร-นศ-ผู้ปกครอง
ต้องการรู้ ดูตารางเรียน
ขาด ลา มา สาย 
ผลการเรียน
 ง่ายๆ แค่ คลิก
ระบบบริหารงานวิทยาลัยRMS2016
การเข้าใช้งานระบบ
นักเรียน - ศิษย์เก่า
USER:รหัสประจำตัวนักเรียน
P/W:
วัน/เดือน/ปีเกิด
 เช่น 30/12/2540
ผู้ปกครอง
USER:บัตรประชาชนของนักเรียน
P/W:วัน/เดือน/ปีเกิดของนักเรียน
http://182.93.148.179/?p=login
คนหางาน งานหาคน
ต้องที่
การเข้าใช้งานระบบ
USER:บัตรประชาชน
P/W:วัน/เดือน/ปีเกิด
เช่น 22/02/2551

http://www.v-cop.net
http://www.v-cop.net/v-cop/