โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นสำหรับผู้เรียนในสาขาวิชาการโรงแรม (English Camp)

     
ในระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2561 นำนักเรียน สาขาวิชา
การโรงแรมเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับผู้เรียนในสาขาวิชาการโรงแรม 
จำนวน 78 คน ณ ชะอำ อีโค่ แคมป์ รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2561
      ในปีการศึกษา 2560 - 2561 ได้รับมอบหมายจากแผนกวิชา
การโรงแรม ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมศึกษา
เพื่อแนะแนวการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาการโรงแรมและ
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี
กิจกรรมประเมินเบื้องต้นนักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์

     ในปีการศึกษา 2560 ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า
แผนกวิชาการจัดการทั่วไป และเป็นคณะกรรมการประเมินเบื้องต้น
นักศึกษาระบบอาชีวศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับ
ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 31 คน ณ ห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart Classroom)
กิจกรรมศึกษาดูงานแผนกวิชาการโรงแรม
     ในปีการศึกษา 2560 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแผนกวิชา
การโรงแรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ในสภาพการปฏิบัติจริง
ก่อนนำนักศึกษา จำนวน 30 คนเข้าฝึกอาชีพของแผนกวิชา
การโรงแรม ณ โรงแรมไฮเอท รีเจนซี่ หัวหิน
โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น
     ในปีการศึกษา 2560 เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
ความร่วมมือทางการศึกษา ระบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสาขา
วิชาการโรงแรม และเป็นผู้ประสานหลักสูตรหลักสูตรระยะสั้นฐาน
สมรรถนะ ครั้งที่ 3 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
     1) หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2) หลักสูตรแนะนำที่พักใน
มัคคุเทศก์  3) หลักสูตรโฮมสเตย์
การแข่งขันทักษะวิชาอาหารและเครื่องดิ่ม
     ในปีการศึกษา 2559-2560 เป็นคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร
และพิจารณาหลักสูตรระยะสั้น "การจัดการส่วนหน้าโรงแรมและ
การจัดเลี้ยง จำนวน 32 ชั่วโมง   
โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน
       ในปีการศึกษา 2560 ร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานให้กับนักเรียน
สาขาวิชาการโรงแรม โดยได้รับความร่วมมือจาก ครูประจำหมวด
วิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
http://rms.pktc.ac.th/index.php?p=login

http://www.fti.or.th/2016/thai/index.aspx

https://www.studentloan.or.th/index.php/home

www.kahoot.it


http://www.v-cop.go.th/v-cop/

Image result for รายวิชา หลักสูตรระยะสั้น

http://bsq2.vec.go.th/course/2556/2-05-56/14%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7.pdf

http://bsq2.vec.go.th/course/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%AA/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%AA57/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/3701%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf