ส่วนประกอบของพืช

 
พืช  มีส่วนประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้
      1. ราก   เป็นส่วนประกอบของพืช ซึ่งส่วนมากอยู่ในดิน
มีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของพืชและตามประเภทของราก  รากพืชแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ รากแก้ว  รากแขนง และรากฝอย 
         ราก มีหน้าที่  ยึดลำต้น  ดูดน้ำ  ดูดสารอาหาร  ส่งไปยังลำต้น
ปลายสุดของรากจะมีหมวกราก  พืชใบเลี้ยงคู่จะมีรากแก้วจึงทำให้หาอาหารและน้ำได้มากทำให้พืช
สูงใหญ่และมีอายุยืน เช่น  มะม่วง
 ขนุน  กระท้อน  ฯลฯ ส่วนพืช  ใบเลี้ยงเดี่ยวไม่มีรากแก้ว  แต่จะมี  รากฝอย พืชใบเล้ยงเดี่ยวจึงหาอาหารและดูดน้ำได้น้อย  พืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีต้นเล็กและอายุไม่ยืน เช่น  ข้าว  ข้าวโพด  หญ้าต่างๆ
           2. ลำต้น  เป็นส่วนประกอบของพืช  สูงต่อจาก ราก ขึ้นมา
ลำต้นประกอบด้วย เปลือก  ท่อน้ำและท่ออาหาร หากเป้นพืชใบเลี้ยงคู่
จะมีส่วนที่แข็งแกร่งเรียกว่าแก่น 
              ลำต้น  ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำ  อาหาร ชูกิ่งก้านของพืชให้ได้รับ
แสงแดดอย่างทั่วถึง  พืชบางชนิดจะมีลำต้นสูงใหญ่  บางชนิดมีลำต้นเล็ก 
       3.กิ่ง  เป็นส่วนประกอบของพืชที่งอกออกมาจากลำต้น  มีลักษณะคล้ายกับลำต้นทุกประการ
              กิ่ง    มีหน้าที่ชูก้านใบของพืชให้ได้รับอากาศ และแสงแดดให้ ได้มากที่สุด
 
              4. ใบ เป็นส่วนประกอบของพืช ที่งอกออกจากกิ่ง ใบเป็นส่วนประกอบที่มีจำนวนมากที่สุดในพืชที่มีใบ ใบประกอบด้วยส่วนที่เป็นสีเขียว เรียกว่า คลอโลฟีล
                   ใบ มีหน้าที่ปรุงอาหาร โดยการสังเคราะห์ด้วยแสง  นอกจากนี้ใบยังทำหน้าที่หายใจในเวลากลางคืนโดยการดูดอ๊อกซิเจนแล้วคายก๊าซคาร์บอน
          
ไดออกไซด์
              5. ดอก เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืชมี
ดอกที่มีลักษณะและสีที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของพืช ประกอบไปด้วย  ก้านดอก
กลีบดอก  กลีบเลี้ยง  เกสรตัวผู้  เกสรตัวเมีย
                   ดอก มีหน้าที่สืบพันธุ์ โดยการถ่ายละอองเรณูจากเกสรตัวผู้ไปยังเกสรตัวเมีย  ทำให้เกิดการสัมผัสกันระหว่าง เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ กับ เซล์สืบพันธุ์ของเพศเมีย
             6. ผลและเมล็ด เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืช  ผลไม้เจริญมาจากรังไข่  ด้านในของผลจะมีเมล็ดซึ่งพืชใช้ขยายพันธุ์
การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
หน้าเว็บย่อย (1): การขยายพันธุ์พืช
Comments