การเคลื่อนที่ของแสง

    แสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรงด้วยความเร็ว186,000 /วินาทีหรือ 300,000 กิโลเมตร/วินาที               กลับเมนูหลัก
   การทดลอง
เรื่องแสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรง
1. สมมุติฐาน           -  เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านรูที่เจาะไว้ตรงกันแล้วจะมองเห็นเปลวเทียน                                         
                                 -  เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านรูที่เจาะไว้ไม่ตรงกันแล้วจะมองไม่เห็นเปลวเทียน
2. ตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
      2.1  ตัวแปรต้น  คือ  รูที่เจาะไว้ตรงกัน และ รูที่เจาะไว้ไม่ตรงกัน
      2.2  ตัวแปรตาม คือ การมองเห็นเปลวเทียน และ การมองไม่เห็นเปลวเทียน
3. อุปกรณ์การทดลอง
     3.1  กระดาษแข็ง ขนาด 10x 12 เซนติเมตร เจาะรู 3 รู  จำนวน  3  แผ่น
     3.2  ดินน้ำมัน                                                                  จำนวน  3  ก้อน
     3.3  เทียนไข                                                                    จำนวน  1  เล่ม
     3.4  ไม้ขีดไฟ                                                                    จำนวน  1 กลัก
4. ออกแบบการทดลอง
 
 5. วิธีทลอง
       5.1  จุดเทียนวางไว้บนโต๊ะ
       5.2  ใช้ดินน้ำมันทำเป็นฐานกระดาษที่เจาะรุไว้ทั้ง 3  แผ่น
       5.3  ตั้งกระดาษแผ่นที่ 1 ระหว่างตากับเทียนไข แผ่นที่ 2 ตั้งระหว่างแผ่นที่ 1 กับ เทียนไข และแผ่นที่ 3
               ตั้งระหว่างแผ่นที่ 2 กับ เทียนไขโดยให้รูที่เจาะไว้ตรงกันทั้ง 3 รู
6.  คำถามก่อนการทดลอง
      6.1  แหล่งกำเนิดของแสงในการทดลองนี้คืออะไร
      6.2  สิ่งที่ขวางทางเคลื่อนที่ของแสงคืออะไร
7. บันทึกการทดลอง
       7.1  มองผ่านรูที่เจาะไว้แล้วจดบันทึกการมองเห็น
       7.2  เลื่อนกระดาษแผ่นที่ 2 ไปทางด้านขวา 1 เซนติเมตร มองผ่านรูที่เจาะไว้แล้วจดบันทึกการมองเห็น
8. คำถามหลังการทดลอง
       8.1  แสงเคลื่อนที่ผ่านรูที่เจาะตรงกันได้หรือไม่เพราะเหตุใด
       8.2  เมื่อเคลื่อนกระดาษแผ่นที่ 2 มองเห็นเปลวเทียนหรือไม่เพราะเหตุใด
       8.3  การทดลองตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่
9. สรุปผลการทดลอง
       9.1  อภิปรายผลการทดลองได้ว่าอย่างไร
       9.2  สรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร 
ĉ
นายสถิตย์ หัสจันทอง,
3 ก.พ. 2554 09:25
Comments